Kişisel verilerin korunması
 
 
 
 


 ASTAB KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

ASTAB KİŞİSEL VERİ BİLGİ ALMA /İŞLEM TALEBİ BAŞVURU FORMU

ASTAB KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

ASTAB İNTERNET SİTELERİ KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

ASTAB TÜTÜN GIDA MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AYDINLATMA METNİ

Metnin Kapsamı

Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10.Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla  hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusuna Ait Bilgiler

Unvanı: ASTAB TÜTÜN GIDA MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Tuna Mah.  5617 Sk. No:3 Bornova/İZMİR

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, bizzat tarafımızca iş ve hizmet alanlarımızda, internet sitemiz ve iş birliği içerisinde bulunduğumuz iş ortakları, sosyal medya mecraları, telefon ile kurulan irtibatlar, iş ve hizmet çevremiz içerisindeki faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kanundan doğan yükümlülükler, pozitif ayrımcılık uygulamaları, fiziksel mekân güvenliği adına alınan kamera çekimi vasıtasıyla ve yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

ASTAB Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal ve sözleşmesel yükümlülükler gereği veya şirketimiz iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Toplanan Kişisel Verileriniz; Şirketimiz ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların merkezimize ilgili gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi için, Kamera görüntülerinin depolanması, şirketimizde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması, Kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi, görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin hukuka uygun biçime yerine getirilmesi, şirketimiz çalışmalarına ilişkin, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve tarafımız ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek, sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması, kamu düzeninin ve sağlığının korunması, ihtiyaç araştırması ile reklam ve kampanya faaliyetlerinin yerine getirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin ifası amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar, hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler, denetçiler, danışmanlar, iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız,  KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kanunun 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması
Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin sahip olduğu haklar: kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

İlgili kişinin Haklarını Kullanması
Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak tarafımıza ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda kapsamlı düzenleme  Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında  yapılmıştır. İlgili politikamıza http://www.astutun.com/ internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
İlgili kişi;

  • http://www.astutun.com/ İnternet adresinde bulunan kişisel veri başvuru ve yanıt formunu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı Tuna Mah. 5617 Sk. No:3 Bornova/İZMİR adresine iletilmesi veya şahsen başvuru yapması ile,
  • http://www.astutun.com/ adresinde bulunan kişisel veri yanıt formunu doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun bilgi@astab.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veri sorumlusu olan tarafımıza başvurabilir.

Tarafımıza Yapacağınız Başvuruda Dikkat Etmeniz Gerekli Hususlar:
Yukarıda sayılan başvurunuzun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,

Bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 


ASTAB TÜTÜN GIDA MAKİNE İNŞAAT SAN VE TİC LTD. ŞTİ.

TUNA MAH 5617 SOK NO 3 BORNOVA İZMİR

TEL: + 90 232 459 91 90 FAX: +90 232 459 91 99

2021 © Copyright, Astab Tütün Gıda Mak. inş.Taah. San ve Tic. Ltd..Şti.. | Tüm Hakları Saklıdır.